Home Page

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Σύμφωνα με στοιχεία καταγραφής που παρέχει ο Σύνδεσμος Αλευροβιομηχάνων Ελλάδος, ο κλάδος της Αλευροβιομηχανίας διακρίνεται στην παρούσα φάση από την ύπαρξη ολιγάριθμων μεγάλων σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων, ενός μικρού αριθμού βιομηχανιών μεσαίου μεγέθους και από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων μικρού μεγέθους με χαμηλή δυναμικότητα και ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Σήμερα ο αριθμός των μύλων που λειτουργούν στη χώρα μας και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία αλεύρων εκτιμάται σε περίπου 150 και μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τη δυναμικότητά τους στις εξής βασικές κατηγορίες:

- Μονάδες με δυναμικότητα παραγωγής που υπερβαίνει τους 500 τόνους άλεσης σιτηρών ανά 24ωρο. Οι "ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ" και οι "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε." είναι οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της κατηγορίας αυτής.

- Μονάδες με δυναμικότητα άλεσης σίτου 200 με 500 τόνους ανά 24ωρο. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μεταξύ άλλων εταιρειών και οι "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.".

- Μονάδες με δυμανικότητα άλεσης μεταξύ 100 και 200 τόνων ανά 24ωρο όπως οι "ΜΥΛΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.", "ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.".

- Μονάδες με δυναμικότητα κάτω από 100 τόνους άλεσης σιτηρών ανά 24ωρο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός οικογενειακών επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν σε χαμηλά επίπεδα παραγωγής εξυπηρετώντας κυρίως τις ανάγκες τοπικών αγορών.

Οι μεγάλες μονάδες του κλάδου, όπου εμπίπτουν και οι "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.", χαρακτηρίζονται από τις εγκαταστάσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και κοντά σε λιμάνια και τόπους παραγωγής σίτου. Επίσης οι συγκεκριμένες μονάδες διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό εξειδικευμένο προσωπικό, χημείο για καλύτερο ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και των παραγόμενων προϊόντων καθώς και κατάλληλους χώρους αποθήκευσης των πρώτων υλών και των προϊόντων τους.

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. μετά από μία μακρόχρονη παρουσία στον χώρο της επεξεργασίας των αλεύρων, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας. Η επιτυχής αυτή εξέλιξη οφείλεται στη σωστή επενδυτική πολιτική του Ομίλου, στην ευελιξία, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, στην έμφαση στην ποιότητα και στην επένδυση στο κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σημαντικά ποσά για την αύξηση της παραγωγικής της ικανότητος, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και τη στροφή της παραγωγής προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην προσπάθειά της να διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην εγχώρια αγορά των αλεύρων και να επεκταθεί στην Ευρωπαϊκή και γενικότερα στη Διεθνή αγορά. Οι γειτονικές αγορές του εξωτερικού όμως παρέμειναν ασταθείς και απρόβλεπτες, λόγω των εγγενών προβλημάτων των χωρών αυτών και η Διοίκηση θεωρεί ότι τυχόν δραστηριοποίηση στο χώρο των Βαλκανίων εξακολουθεί να εμπεριέχει κινδύνους που δεν είναι σκόπιμο να αναληφθούν από την εταιρεία προς το παρόν τουλάχιστον.

Σήμερα, η εγχώρια αγορά των αλεύρων χαρακτηρίζεται έως ένα βαθμό κορεσμένη. Ο ανταγωνισμός στην αγορά εξακολουθεί να είναι έντονος και βαίνει εντεινόμενος. Η απόδοση στα ίδια κεφάλαια των περισσότερων αλευροβιομηχανιών σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις επιδεινώθηκε. Η σταδιακή αποχώρηση από την αγορά διαφόρων αναποτελεσματικών και προβληματικών μύλων συντείνει στην εξυγείανση της εγχώριας αγοράς αλεύρων, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να υφίσταται η αναγκαιότητα για συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις στο χώρο, κυρίως με γνώμονα την γεωγραφική κάλυψη της χώρας με ταυτόχρονη συμπίεση του κόστους δικτύου και μεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων.

Η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο εκμεταλλευόμενη ορισμένα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως :

-Καλή θέση στο Λεκανοπέδιο, που αποτελεί πάνω από το μισό της Ελληνικής αγοράς και εύκολη πρόσβαση στα νησιά. Βρισκόμαστε και γεωγραφικά κοντά στους βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς πελάτες μας, πράγμα που εξασφαλίζει την ταχεία και οικονομικά συμφέρουσα εξυπηρέτησή τους,
- Ευελιξία και δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις απαιτήσεις των αγορών και των πελατών μας,
- Εναν από τους πλέον σύγχρονους Μύλους διεθνώς με χαμηλό κόστος λειτουργίας και εγκαταστάσεις με σημαντικές προοπτικές,
- Τεχνογνωσία που μεταφράζεται σε σταθερότητα στην ποιότητα των προϊόντων μας,
- Παραγωγικότητα που είναι υψηλότερη απ΄αυτή των περισσότερων εταιρειών του κλάδου,
- Αμεση πρόσβαση σε υπάρχουσες επιλιμένιες εγκαταστάσεις και δι΄ αυτών στις μεγάλες διεθνείς αγορές πρώτων υλών, πράγμα που εξακολουθεί να αποτελεί μελλοντικό στόχο ορισμένων ανταγωνιστών μας, και
- Παραδοσιακά καλές εργασιακές σχέσεις και υψηλό επίπεδο του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού.